مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: پروین سربخش, فرزاد حدائق, علی اکبر خادم معبودی
کلیدواژه ها : رگرسيون منطقي - ديابت - اثرهاي متقابل - پيشبيني بروز - منطق بولي - الگوريتم Annealing
: 9836
: 49
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه: ديابت نوع 2 يكي از بيماريهاي چندعاملي است كه با توجه به اهميت و بار فردي و اجتماعي، لزوم شناسايي افراد پرخطر براي ابتلا به آن مشهود است. تاكنون مطالعههاي متعددي براي پيشبيني بروز ديابت با استفاده از مدلهاي آماري موجود انجام شده است ولي با وجود اهميت باليني اثر متقابل عوامل خطرساز بر بروز ديابت، امكان لحاظ كردن همهي اثرهاي متقابل ممكن در مدلهاي آماري فعلي وجود ندارد. در اين مطالعه، به منظور يافتن تركيبات منطقي مناسب از عوامل خطرساز مرتبط با ديابت نوع 2 از روش رگرسيون لجستيك منطقي استفاده شد. مواد و روشها: جمعيت مورد بررسي، از افراد بخش كوهورت مطالعهي قند و ليپيد تهران (TLGS) انتخاب شدند. 3523 نفر (8/57% زن و 2/42% مرد) وارد مطالعه شدند. تحليلهاي مربوط با استفاده از روش رگرسيون لجستيك منطقي (Logic Logistic Regression) انجام شد. پارامترهاي مدل با به كارگيري الگوريتم Annealing برآورد شد. به منظور اجتناب از بيش برآورد شدن، تعداد بهينهي تركيبات منطقي و متغيرهاي مدل به روش اعتبار متقاطع تعيين شد. براي ارزيابي و مقايسهي مدل منطقي به دست آمده با رگرسيون لجستيك حاصل از اثر اصلي، آمارهي انحراف، ميزان حساسيت و ويژگي دو مدل محاسبه شد. همچنين، مقايسهي ميزان پيشبيني بروز ديابت توسط مدلها با استفاده از سطح زير منحني مشخصهي عملكرد (ROC) انجام شد. نرمافزار R نسخه 1/8/2 براي انجام تحليلها مورد استفاده قرار گرفت. يافتهها: با استفاده از الگوريتم Anealing مدل رگرسيون لجستيك منطقي با 4 تركيب بولي شامل 5 متغير برازش داده شد. آمارهي انحراف اين مدل 3/1203 بهدست آمد كه نسبت به مدلهاي ديگر و نيز مدل لجستيك پيشرو (آمارهي انحراف = 88/1206) برازش بهتري داشت. عبارات بولي يافت شده در مدل با 4 تركيب شامل اختلال تحمل قند ناشتا (نسبت بخت: 53/5 و فاصلهي اطمينان 95%: 59/7 و 03/4، اختلال تحمل قند دوساعته (نسبت بخت: 45/5 و فاصلهي اطمينان 95%: 49/7 و 96/3)، داشتن سابقهي فاميلي ديابت با (نسبت بخت: 89/1و فاصلهي اطمينان 95%: 63/2 و 38/1)، تريگليسريد بالا يا دور كمر بالا (نسبت بخت: 4/2 و فاصلهي اطمينان 95%: 32/3 و 73/1) بود (براي همه متغيرها 001/0P<). سطح زير منحني راك مربوط به مدل 843/0 با فاصلهي اطمينان 95% مجانبي (874/0 و 813/0) به دست آمد كه با سطح زير منحني راك مدل لجستيك پيشرو (839/0) تفاوت معنيداري نداشت. نتيجهگيري: به نظر ميرسد رگرسيون منطقي به عنوان يك روش جديد، قابليت خوبي براي غربالگري بيماريهاي چند عاملي از جمله ديابت دارد زيرا در اين رگرسيون، امكان شناسايي و لحاظ كردن اثر متقابل بين عوامل خطرساز وجود دارد.

کلید واژه ها